LONDON - NEW YORK - SINGAPORE

Wyzwania w polskim sektorze L&D

Author

Eva Rodzik

Mając możliwość pracy z rynkami szkoleniowymi zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii nasunęło mi się kilka ciekawych obserwacji, które opisuje poniżej. Spostrzeżenia te zbudowałam na podstawie moich relacji z klientami w Polsce, z którymi miałam przyjemność współpracować w Alpha Development.

 

Bycie ‘global’

Globalizacja to nie chwilowa moda, ale zjawisko będące istotnym czynnikiem, który firmy, działające na skalę międzyna­rodową muszą uwzględniać przy opracowywaniu swoich strategii. Obecnie w Polsce branża SSC/ BPO/ ITO jest jedną z najbardziej rozwijających się, gdzie zatrudnienie znajduje prawie 250 tysięcy pracowników. Polska jest zdecydowanie w czołówce outsourcingu świata z centrami w Krakowie oraz Warszawie. Warto wspomnieć, że Kraków jest na 9, a Warszawa na 25 miejscu w rankingu Tholons TOP 100 Outsourcing Destinations 2016. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat tj. w 2015 oraz 2016 roku nastąpił wzrost tego sektora o 25% i szacowana liczba osób zatrudnionych w branży ma zwiększyć się do 300 tysięcy w 2020 roku.

Globalizacja rynków i operacji stanowi dla firm zarówno wyzwania, jak i możliwości. Z jednej strony, powoduje powięk­szenie rynków, a z drugiej towarzyszy jej coraz większa konkuren­cja, wyzwania związane z lokalną specyfiką i konieczność dostosowania kulturowego. W ogólnym zarysie moglibyśmy stwierdzić, iż globalizacja oznacza, że umiejętności interpersonalne muszą stać się w obecnym świecie umiejętnościami międzykulturowymi. Przenoszenie działań operacyjnych i procesowych do krajów Wschodniej Europy (m.in. Polska i Rumunia) powoduje, że kraje wysoko rozwinięte muszą z nimi konkurować poprzez podnoszenie jakości, nowoczesne technologie i innowacje. Skut­kuje to wzrostem roli wiedzy i zasobów niematerialnych w tworze­niu wartości dodanej.

Dla wielu organizacji, z którymi współpracujemy globalnie, dostarczamy programy, które mają na celu wdrożenie nowych pracowników do firmy. Biorąc pod uwagę, iż ich biura są zlokalizowane w różnych częściach świata, staramy się aplikować różne podejścia w aspektach zakresu merytorycznego oraz kultury danego kraju. W związku z tym szkolenia mogą, a nawet musza się mniej lub bardziej różnić, po to aby móc zaadoptować się do innych realiów i lokalnych potrzeb utrzymując ten sam poziom oraz spełniając oczekiwania uczestników oraz zarządzających. Jako, że nie jest to łatwe zadanie i wymaga sporego doświadczenia w tym zakresie, ważne jest, aby w momencie projektowania takich inicjatyw onboardingowych znać głębszy kontekst danej organizacji, wyzwania z którymi się zmaga oraz połączyć te wszystkie czynniki w spójną całość. Istotną rolę odgrywa tu znajomość miejscowych realiów oraz wplecenie ich w program. W niektórych przypadkach koniecznością może okazać się poświecenie dodatkowego czasu/ modułu na konkretną funkcje czy też zagadnienie, które pełni szczególną rolę w danym kraju.

Znaczące jest również to, aby trenerzy, którzy szkolą takie grupy byli w pełni zaangażowani w cały proces projektu i rozwoju programu. Z uwagi na to w Alpha Development to dokładamy szczególnej staranności dobierając odpowiednią kadrę szkoleniową, poprzez dokładną selekcje partnerów, z którymi współpracujemy.

 

Zrozumienie szerszej perspektywy- ‘big picture’

W większości polskich centrów usług wspólnych oraz BPO, wiele procesów jest segmentowanych i niekiedy pracownikowi może wydawać się, że jego zadania są wyrwane z kontekstu, dlatego niezwykle ważne jest, aby zrozumiał on szerszy obraz działalności firmy. Pracownicy z mniejszym doświadczeniem gubią czasami niektóre elementy układanki, co jest całkowicie naturalne, ponieważ na samym początku nie mają wystarczającej wiedzy. Podczas szkoleń, naszą rolą jest pokazanie jak wygląda pełny proces konkretnego działania i przyciągniecie uwagi do większego zrozumienia, a nie do pojedynczych, oderwanych od szerszego kontekstu działań. Biorąc pod uwagę następujący przykład, jeśli w danej organizacji zajmujemy się tylko wyłącznie zadaniami ‘post trade’ i nie mamy wstępnej wiedzy jak wygląda pełny cykl tego procesu, jakie inne funkcje są w niego zaangażowane oraz kto odpowiada za co. Może to spowodować brak zrozumienia klienta i mylenie zawiłych cykli. Wszyscy pracownicy niezależnie od funkcji powinni rozumieć czym organizacja się zajmuje, jaką rolę pełnią w tej układance oraz powinni czuć się przynależni do tego procesu.

Podczas naszych wieloletnich relacji z klientami widzimy jak często zrozumienie kontekstu jest jednym ze zwiększających się wyzwań. W wielu przypadkach pracownicy nie rozumieją modelu jakim operuje firma oraz nie widzą powiazań między poszczególnymi działami. Skutkami jest zmniejszające się zaangażowanie pracowników i brak poczucia przynależności do firmy. Zdecydowanie powinno to być impulsem do podjęcia działań oraz inicjatyw rozwojowych.

 

Zatrzymanie najlepszych talentów w firmie

Biorąc pod uwagę jak szybko i prężnie w ostatnich latach rozwijają się SSC, BPO, ITO w Polsce, nie budzi to żadnych wątpliwości, że walka o najlepszych pracowników jest na dość wysokim poziomie. Firmy proponują coraz to lepsze systemy benefitów, elastyczne godziny pracy oraz ciekawą ofertę szkoleniową opartą o zewnętrzne kursy m.in. przywództwa oraz te bardziej specjalistyczne, skupione na konkretnych stanowiskach. Milleniasi,czyli prawie 75% polskiego zatrudnienia w w/w biurach regularnie zmieniają pracę co 2 lata. Jest to nie lada wyzwanie dla rekrutacji oraz HR. Jak zatrzymać talenty w firmie, co może pomóc?

Zatrzymanie kluczowych dla firmy pracowników zależy nie tylko od odpowiedniego wynagradzania i motywowania, ale także od możliwości stworzenia ich rozwoju. W ostatnich czasach finansowy aspekt motywowania stracił jednak na znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do talentów. Firmy są gotowe płacić coraz więcej za zdobycie pożądanych, często unikalnych kompetencji. Trudno więc wyobrazić sobie tworzenie pakietu motywowania finansowego, który nie byłby możliwy do przebicia. Opieranie strategii utrzymania talentów w firmie nie powinno koncentrować się więc wyłącznie na aspektach finansowych, jako że większe znaczenie ma poczucie osobistego wkładu w sukces organizacji, własny rozwój, przejęcie odpowiedzialności. Poczucie związania z firmą oraz zaangażowanie opiera się na emocjach, wypływa z poczucia bycia docenionym i wartościowym. Pozafinansowe dowody uznania, takie jak większa samodzielność, decyzyjność czy możliwość partycypowania w podejmowaniu ważnych decyzji znaczą więcej niż kolejna premia.

W naszym działaniu wspieramy organizacje w dobieraniu i dostarczaniu spektakularnej oferty szkoleniowej, która staje się kartą przetargową w wyborze pracodawcy. Jak wiadomo istotną rolę odgrywają czynniki, które wpływają na rozwój pracownika i jego kompetencji. Począwszy od szkoleń wdrażających nowych pracowników i kończąc na specjalistycznych i zaawansowanych kursach produktów rynków finansowych. Nasi trenerzy z wieloletnim doświadczeniem jako praktycy rozumieją, jak przekazać wiedzę, aby nie było to wyłącznie kilkudniowe wydarzenie streszczające teorię w pigułce. Jesteśmy przekonani, że tylko poprzez odgrywanie ról, symulacje oraz studium przypadku będziemy w stanie stworzyć idealne warunki do nauki i zastosowania jej w realnym świecie. Dlatego też zdecydowanie większość naszych projektów odbiega od standardowego modelu szkolenia.

 

Zmiany jako nowa norma codziennego świata

W świetle ostatnich wydarzeń ubiegłego roku m.in. Brexit oraz wybory w USA możemy być pewni jednego – zmiana jest czymś nieuniknionym. Podobny trend odzwierciedla się większych korporacjach i instytucjach bankowych – stale słyszmy o przejęciach firm, ich połączeniach oraz nowych strategiach w związku z objęciem stanowiska przez kolejnego CEO. Planowanie i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian ma szczególne znaczenie w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, w jakim przyszło funkcjonować współcześnie działającym korporacjom.

Od kilku lat polski sektor bankowy przechodzi procesy konsolidacyjne, które są efektem globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, który zmusił zagranicznych inwestorów do pozbycia się swoich biznesów w niektórych krajach. Warto również wspomnieć, że polski sektor bankowy w porównaniu do rynku Europy Zachodniej jest bardzo rozdrobniony. Na Zachodzie rynek bankowy jest opanowany przez kilka potentatów w branży, które posiadają dominujący udział w rynku. Na polskim rynku bankowym z kolei funkcjonuje kilkadziesiąt instytucji finansowych, co powoduje duże rozwarstwienie w przychodach generowanych przez banki. Instytucje finansowe posiadające mniejszy udział w rynku w dłuższym okresie nie są w stanie rywalizować z większymi bankami, co wymusza trend konsolidacyjny na rynku.

Wszystko to powoduje ciągłą zmianę i buduje w pracownikach niepewność, brak zaangażowania i bez cienia wątpliwości jest to nieuchronną zmorą działów HR oraz L&D. Z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się temu wyzwaniu zauważymy, że jest ono od wielu lat nieodłącznym elementem korporacji i pomimo, iż tak bardzo się go boimy i uważamy za negatywny proces potrzebujemy go zaakceptować.

Pracownicy oraz managerowie powinni być przygotowani na zmianę w każdej chwili. Z uwagi na to często prowadzimy programy, które nie tylko pozwalają zaadoptować się do nowych realiów, ale również wspomagają zaplanować taki proces. W dużej mierze powodzenie zmiany zależy od przygotowania kardy liderskiej, która ma wyznaczone cele biznesowe i dobrze zakomunikowana nową wizję organizacji. Podczas kreowania takich inicjatyw z dużą dokładnością przyglądamy się biznesowi i prowadzimy szerokie rozeznanie. Kluczowym elementem jest tutaj zaangażowanie przełożonych uczestników w ich proces rozwojowy, dzięki czemu pracownicy będą mieli zapewnioną przestrzeń do wypróbowania nowych zachowań i działań.

 

Przywództwo ponad wszystko

Ponad 10 lat temu, gdy nowe, międzynarodowe organizacje ‘raczkowały’ i stawiały pierwsze kroki w Polsce nikt nie był pewny na jaką skale się rozwiną. Obecnie są to zatrudniające kilka tysięcy pracowników firmy, które nie pełnią już roli wyłącznie transakcyjnej jako zaplecze Wielkich Sióstr i Braci w Zurichu oraz Londynie, ale wprowadzają coraz to bardziej skomplikowane procesy. Z tym łącza się natomiast wymogi co do kompetencji i modelu opartym na partnerstwie i doradztwie.

Mimo tego, iż możemy pochwalić się wieloma specjalistami, w konkretnych dziedzinach nadal ‘kulejemy’ jeśli chodzi o interpersonalne umiejętności, które są kluczowe w kierowaniu drużyną i przyczyniają się do sukcesu firmy. W związku z wielkim wzrostem i zapotrzebowaniem pracowników, specjaliści, którzy byli niezawodni w swoich rolach zostali awansowani na managerów i liderów bez gruntownego przygotowania do tych funkcji. W rezultacie mamy dość szerokie braki w zarządzaniu, komunikacji oraz przywództwie. Te ostatnie wydają się być dość istotnym tematem w ostatnim roku i zdecydowanie będą nadal przodować w 2017. Bycie dobrym liderem oznacza nie tylko sposób komunikacji z innymi i efekty jakie to przynosi. Wiąże się z tym również głębszy aspekt – rozwój swojej samoświadomości i wszechstronności oraz budowanie strategicznych relacji z biznesem.

W naszym podejściu do inicjatyw dla przywódców wychodzimy z założenia, iż pracownicy zmieniają się tylko wówczas, gdy leży to w ich interesie. Nie jesteśmy lekarzami – nie przepisujemy recept. Wyposażamy natomiast w narzędzia, do których uczestnicy mogą odwołać się w zależności od danej sytuacji. Wciągająca treść, mająca odniesienie do konkretnego środowiska oraz ćwiczenia utrwalające nie tylko przyspieszają zastosowanie nauki w praktyce a również przyczyniają się do trwałych zmian behawioralnych. Nie ma rozwiązań uniwersalnych. Zintegrowana metodologia pozwala nam na stworzenie unikalnej ścieżki dopasowanej do indywidualnych potrzeb szkoleniowych. Dodatkowo możemy stwierdzić, iż to czy ścieżka rozwoju młodych liderów powiedzie się, zależy od zaangażowania wszystkich stron.

Alpha Development to specjalistyczna firma szkoleniowa zajmująca się głównie wspieraniem organizacji finansowych oraz SSC, BPO & ITO. Nasza kadra szkoleniowa posiada wspólnie ponad 600 lat doświadczenia na odpowiednich stanowiskach w branży i rozumiemy na czym polega osiąganie sukcesów w tym środowisku. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na praktycznym stosowaniu wiedzy finansowej i umiejętności zawodowych w różnych rolach i na różnych stanowiskach.

Kierując się jakością i innowacyjnością oraz wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe i branżowe staliśmy się zaufanym doradcą dostarczającym dynamiczne i motywujące szkolenia. Nasze podejście do szkoleń opiera się na integracji umiejętności technicznych z umiejętnościami zawodowymi, co przyczynia się do powstawania całościowego rozwoju, ale również tworzy niezapomniane, realistyczne i kompleksowe doświadczenie szkoleniowe. Dzięki temu uczestnicy naszych programów są w stanie natychmiast stosować nowo nabytą wiedzę na swoich stanowiskach w firmie.

Partners & Accreditations